Reelle rettighetshavere

1. Reelle rettighetshavere i kunde som ikke er fysisk person, stiftelse eller utenlandsk juridisk arrangement

Reell rettighetshaver er en fysisk person som alene eller sammen med nære familiemedlemmer:

 • Eier mer enn 25 prosent av eierandelene i den juridiske personen eller sammenslutningen;
 • På grunn av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer i kunden;
 • Har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av kundens styremedlemmer eller tilsvarende;
 • På grunn av avtale med eiere, medlemmer, kunden, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll i samsvar med bokstav a, b eller c; eller
 • På annen måte utøver kontroll over kunden.

Dersom en eller flere fysiske personer gjennom kontroll over en eller flere juridiske personer e.l. utøver kontroll over kunden på en måte som angitt over, skal den eller de fysiske personene anses å utøve kontroll også over kunden.

2. Reelle rettighetshavere i kunde som er børsnotert selskap ol.

Plikten til å identifisere reelle rettighetshavere gjelder ikke dersom:

 • Kunden er et selskap med eierandeler opptatt til handel på et regulert marked i EØS;
 • Kunden er et selskap som er underlagt tilsvarende informasjonsplikt som det som gjelder ved notering på regulert marked i EØS; eller
 • Kunden er et majoritetseid datterselskap av et selskap som nevnt i (a) eller (b) over.

3. Reelle rettighetshavere i kunde som er stiftelse

Dersom kunden er en stiftelse gjelder følgende når reelle rettighetshavere skal identifiseres:

 • Dersom fysisk person er styremedlem eller daglig leder i stiftelsen, er vedkommende reell rettighetshaver.
 • Dersom en fysisk person uttrykkelig er angitt til å utpeke et flertall av styremedlemmene i stiftelsen, er vedkommende reell rettighetshaver.
 • Dersom en juridisk person uttrykkelig er angitt til å utpeke et flertall av styremedlemmene i stiftelsen, er reelle rettighetshavere i den juridiske personen også reelle rettighetshavere i stiftelsen.
 • Dersom en fysisk person har avgitt grunnkapital til stiftelsen, er vedkommende reell rettighetshaver. Dersom andre enn fysiske personer har avgitt grunnkapital til stiftelsen, er reelle rettighetshavere i avgiveren også reelle rettighetshavere i stiftelsen.
 • Dersom en fysisk person er tilstått særlige rettigheter i medhold av stiftelsesloven § 9 første ledd bokstav d, er vedkommende reell rettighetshaver. Dersom andre enn fysiske personer er tilstått særlige rettigheter i medhold av stiftelsesloven § 9 første ledd bokstav d, er reelle rettighetshavere i den som er tilstått særlige rettigheter, også reelle rettighetshavere i stiftelsen.
 • Dersom en fysisk person uttrykkelig er angitt som destinatar (den som kan motta utdelinger), er vedkommende reell rettighetshaver. Dersom andre enn fysiske personer uttrykkelig er angitt som destinatar, er reelle rettighetshavere i destinataren også reelle rettighetshavere i stiftelsen.

4. Reelle rettighetshavere i kunder som er utenlandske truster og lignende juridiske arrangementer

Dersom kunden er utenlandsk trust eller lignende juridisk arrangement, skal følgende regnes som reelle rettighetshavere:

 • Oppretter;
 • Forvalter eller beskytter;
 • Begunstiget, eller, dersom den begunstigede foreløpig ikke kan identifiseres, kretsen av begunstigede som har en hovedinteresse i opprettelsen eller forvaltningen av trusten eller det lignende juridiske arrangementet; og
 • Enhver annen fysisk person som ved direkte eller indirekte eierskap eller på annen måte utøver kontroll over trusten eller det lignende juridiske arrangementet.

5. Reelle rettighetshavere i kunder som er fysiske personer

Dersom kunden er en fysisk person, skal det avklares om kunden gjennomfører transaksjonen eller tjenesten på vegne av andre enn kunden selv. I så fall er det den personene som kunden handler på vegen av som skal anses som reell rettighetshaver.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Scroll to Top