Politisk Eksponert Person (PEP)

INFORMASJON OM PEP

Med politisk eksponert person (PEP) menes fysisk person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:

 1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 2. medlem av nasjonalforsamling
 3. medlem av styrende organ i politisk parti
 4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
 5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
 6. ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
 7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
 8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Med nært familiemedlem menes foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

Med kjent medarbeider menes fysisk person som er kjent for å:

 1. være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med politisk eksponert person
 2. ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
 3. være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person

FORKLARING TIL KATEGORIENE:

Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister:

 • “Statsoverhode” er den øverste lederen i en selvstendig stat; for eksempel president, konge eller dronning, fyrste, keiser eller pave.
 • “Regjeringssjef” er lederen for regjeringen/den utøvende myndigheten i en stat. En regjeringssjef kan ha ulik tittel fra land til land. I Norge er statsministeren regjeringssjef.
 • “Minister” omfatter regjeringsmedlemmer. I Norge vil dette være statsrådene.
 • “Assisterende ministere” vil omfatte personer som kan møte på vegne av regjeringsmedlemmer i nasjonalforsamlinger, slik ordningen for eksempel er i Storbritannia. I Norge omfattes statssekretærer.

Medlem av nasjonalforsamling:

 • Er i utgangspunktet avgrenset til medlem av en stats høyeste, lovgivende forsamling. I Norge vil dette omfatte stortingsrepresentantene. Medlemmer av Europa-Parlamentet omfattes også.
 • Medlemmer av folkevalgte organ på fylkes- og kommunenivå omfattes ikke.

Medlem av styrende organ i politisk parti.

 • Hovedstyre eller tilsvarende høytstående organ i henhold til partiets vedtekter

Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som ikke eller bare unntaksvis kan ankes.

 • I Norge er dette dommere i Høyesterett. Dommere i lagmannsrettene er også omfattet.
 • Dommere ved Den europeiske menneskerettsdomstolen inngår også her ettersom domstolens dommer er bindende for statene.
 • Andre eksempler er EFTA-domstolen FN-domstolen (ICJ)

Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank.

 • I Norge vil styret i Riksrevisjonen og i Norges Bank omfattes.
 • Omfatter også EUs revisjonsdomstol (Court of Auditors)

Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang

 • Ambassadør og chargé d’affaires er de som normalt leder en ambassade. Vil i utgangspunktet omfatte stasjonssjef/ den som leder en diplomatisk representasjon selv om en annen tittel benyttes.
 • Når det gjelder militær offiser av høyere rang, vil det være store variasjoner i betegnelsene fra land til land. Med utgangspunkt i norske betegnelser vil dette omfatte militær offiser av høyere rang i hæren, luftforsvaret og sjøforsvaret, og følgende vil være omfattet: general, generalløytnant, generalmajor, admiral, viseadmiral og kontreadmiral.

Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak

 • Statlig foretak er statlige selskaper som ivaretar offentlige oppgaver som hører inn under den offentlige administrasjonen. Det avgjørende er om det dreier seg om statlige myndigheter, selv om disse representeres ved et foretak. Det legges til grunn at både statseide og statlige foretak er omfattet og dette forstås som foretak hvor staten eier 50% eller mer eller på annen måte har reell kontroll over selskapet. Den norske staten er i hovedsak involvert i tre forskjellige typer selskap:
 • Aksjeselskaper, herunder også statsaksjeselskap.
 • Statsforetak, organisert etter statsforetaksloven av 30. august 1991 (f.eks. Statnett SF, Statkraft SF, Statskog SF)
 • Særlovsselskaper, organisert etter særskilt lov som er utformet for den enkelte virksomheten (f.eks. AS Vinmonopolet (lov av 19. juni 1931 om Aktieselskapet Vinmonopolet), Norsk Tipping AS (Lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill §3), Innovasjon Norge (lov 19. desember 2003 nr. 130 om innovasjon Norge) og helseforetakene (lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak).
 • Hvilke konkrete selskaper dette omfatter, og i hvilke selskaper staten til enhver tid eier mer enn 50%, vil endre seg over tid.
 • Lokale foretak, slik som fylkeskommunale og kommunale foretak, omfattes ikke.
 • Hvilke organ som er administrative, ledende og kontrollerende, og dermed hvilken personkrets som omfattes, vil avgjøres av lovgivningen i det aktuelle landet hvor selskapet er etablert.

Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Med «internasjonal organisasjon» menes organisasjoner som er opprettet gjennom formelle politiske overenskomster mellom stater, med status som internasjonal overenskomst/traktat. Dette er for eksempel FN og FN-tilknyttede organisasjoner, Europarådet, EU/institusjoner i EU, OSCE, internasjonale militærallianser som NATO, økonomiske organisasjoner som WTO, Association of Southeast Asian Nations etc.

DEFINISJON “NÆRT FAMILIEMEDLEM”

Nært familiemedlem er definert i hvitvaskingsloven § 2 g): foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer. Søsken og stebarn omfattes ikke.

DEFINISJON «KJENT MEDARBEIDER»

«Kjent medarbeider» er definert i hvitvaskingsloven § 2 h): “fysisk person som er kjent for å:

 • være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med politisk eksponert person,
 • ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
 • være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person.”

Begrepet “kjent medarbeider” kan være misvisende ettersom det kreves at vedkommende er reell rettighetshaver sammen med/for eller nær forretningsforbindelse med en PEP. En som er medarbeider i den forstand at han som jobber sammen med en PEP, vil i utgangspunktet ikke være å betrakte som “kjent medarbeider” i hvitvaskingslovens forstand, og skal da ikke håndteres som en PEP.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Scroll to Top