Personvernerklæring

Vi er tilgjengelig for deg og kan gi deg den hjelpen du trenger for å komme i gang med ditt nye selskap.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan Aksjefabrikken AS samler inn og bruker personopplysninger om deg som kunde, kontraktsmotpart, arbeidssøker, ansatt eller styremedlem. Personvernerklæringen inneholder informasjon du i henhold til personopplysningsloven har krav på når det samles inn personopplysninger om deg, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Med personopplysninger menes enhver opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. Aksjefabrikken AS behandler opplysninger om deg i henhold til personopplysningsloven og annet relevant regelverk.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Aksjefabrikken AS er behandlingsansvarlig. Som behandlingsansvarlig er Aksjefabrikken AS ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning, GDPR.

Hvordan og hvorfor vi behandler personopplysninger:

Jobbsøkere:

Dersom du søker arbeid hos Aksjefabrikken AS har vi behov for å behandle ulike typer personopplysninger. Vi samler inn navn, kontaktopplysninger, cv, karakterer/anbefalinger og søknadsbrev. Disse opplysningene brukes til å vurdere dine kvalifikasjoner og egnethet og vil bli slettet dersom du ikke blir ansatt hos oss.

De fleste opplysningene mottar vi direkte fra deg, men i noen tilfeller innhentes personopplysninger fra tredjeparter. Dette gjelder for eksempel ved referansesjekker.

Grunnlaget for å behandle dine personopplysninger om deg som arbeidssøker er hjemlet i intensjonen om å inngå en arbeidsavtale.

Ansatte:

Når du er ansatt eller på andre måter har en arbeidsmessig tilknytning til Aksjefabrikken AS, som for eksempel at du innehar en rolle som konsulent, har vi behov for å behandle ulike typer personopplysninger. Det gjelder blant annet kontaktinformasjon, opplysninger om sykemelding og fravær, søknad, ansettelseskontrakt og taushetserklæring, opplysninger om lønn, skattetrekk, kontonummer, eventuelt medlemskap i fagforening, evt. naturalytelser, timelister og vandelsattest. I tilfelle du som ansatt eller konsulent legger ut for varer eller tjenester på vegne av Aksjefabrikken AS, eller reiser i arbeidsøyemed, vil vi behandle opplysninger knyttet til din reise, slik som reservasjoner for fly og overnatting og dokumentasjon på utlegg. De fleste opplysningene mottar vi direkte fra deg, men i noen tilfeller innhentes personopplysninger fra tredjeparter. Dette gjelder for eksempel vandelsattest eller opplysninger om skattetrekk fra Skatteetaten.

I hovedsak er behandling av opplysning om faste eller midlertidig ansatte hjemlet i plikten til å oppfylle arbeidsavtalen og andre pålagte plikter som følger av arbeidsforholdet, som for eksempel oppfølging av sykemelding. Ved noen tilfeller benyttes også arbeidsgivers berettiget interesse som behandlingsgrunnlag for å ivareta og følge opp deg som medarbeider.

Kunder:

Aksjefabrikken AS behandler personopplysninger om kunder for å kunne fakturere på vegne av oppdragsgiver i henhold til oppdragsavtalen samt for å gjennomføre skatterapportering. Opplysningene som behandles er kontaktopplysninger hos oppdragsgivers kunde, navn, adresse, informasjon om kjøp og grunnlag for fakturering, personnummer og eieropplysninger. Grunnlaget for behandling av opplysningene til rapportering følger blant annet av krav i aksjeloven, mens grunnlaget for fakturering er inngått avtale.

Motpart (bestiller (den som fyller ut bestillingen, de som skal sitte i styret og eierne av det nye selskapet):

Aksjefabrikken AS har også behov for å behandle ulike typer personopplysninger ved salg og etablering av aksjeselskap (for tredjepart), når stiller forretningsadressen til disposisjon og ved fakturering av kunder. Vi samler inn navn, adresse, annen kontaktinformasjon og fødselsnummer fra den som foretar bestillingen, nye styremedlemmer samt for eiere av selskapet. Opplysningene er nødvendig for å foreta en vurdering og gjennomføre lovpålagt kundekontroll knyttet til transaksjonen og for å oppfylle inngått avtale.

Opplysningene mottar vi fra dere som motpart, gjennom det som legges inn i det elektroniske kundeskjemaet.

Grunnlaget for å behandle dine personopplysninger for å selge eller etablere et aksjeselskap eller stille forretningsadressen til disposisjon er vår rettslige forpliktelse som følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Styret

Aksjefabrikken AS lagrer kontaktopplysninger og fødselsnummer (11 siffer) på personer som sitter i styret i Aksjefabrikken AS eller i selskapene som er etablert for salg. Formålet med behandlingen er å sikre forsikringsdekning etter avtale mellom forsikringsselskap og arbeidsgiver og behandlingsgrunnlaget er avtale mellom selskapet og styremedlemmet.

Hvordan sikres opplysningene?

Aksjefabrikken AS behandler personopplysninger på en sikker måte og har iverksatt tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å beskytte opplysningene mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap, endring, uautorisert utlevering eller tilgang.

Skulle det forekomme et sikkerhetsbrudd som kan innebære høy risiko for de berørtes rettigheter og friheter, vil vi formidle dette uten ugrunnet opphold og iverksette nødvendige tiltak for å redusere risikoen.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Aksjefabrikken AS oppbevarer opplysningene elektronisk. Det er ulike krav til oppbevaring for det meste av de opplysningene som samles inn. Detaljerte opplysninger om sletting kan fås ved å henvende seg til oss.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Aksjefabrikken AS vil kun dele personopplysninger med tjenesteleverandører hvor det er inngått relevante avtaler. Det vil kun være i tilfeller der det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet over, samt dersom det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser, for eksempel til offentlige myndigheter etter lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) eller aksjeloven.

Aksjefabrikken AS sikrer at personopplysningene som våre tredjeparter behandler på våre vegne gjennom databehandleravtaler som stiller krav til sikkerhet og bruk av personopplysningene.

Aksjefabrikken AS benytter Sparebank1 regnskapshuset Nord-Norge som regnskapsfører. Sparebank1 Nord-Norge er databehandler for Aksjefabrikken AS det er inngått en databehandleravtale mellom partene. Timelister kan også utleveres til kunder dersom de er grunnlaget for fakturering.

Når vi bruker tredjeparter utenfor EØS for å behandle personopplysninger på våre vegne, sikrer vi at det er tilstrekkelige garantier på plass for beskyttelse av opplysningene, vanligvis ved bruk av EU standardkontrakter.

Dine rettigheter:

Når Aksjefabrikken AS behandler dine personopplysninger har du visse rettigheter. Dette inkluderer:

Retten til å bli informert på forespørsel om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og til å motta kopi av opplysningene

Retten til å få ufullstendige eller feilaktige personopplysninger rettet eller slettet
Retten til å begrense behandlingen av dine personopplysninger

Hvis du trenger mer informasjon eller ønsker å utøve dine rettigheter, eller hvis du ønsker å klage på vår håndtering av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på post@aksjefabrikken.no.

Dersom du mener at Aksjefabrikken AS behandler dine personopplysninger i strid med GDPR kan du fremme en klage til Datatilsynet

Kontaktinformasjon

For anmodning om innsyn, retting og andre spørsmål vedrørende personvern, kontakt Aksjefabrikken AS ved Håvard Hjallar (post (alfakrøll) aksjefabrikken.no).

Alle avgjørelser knyttet til anmodning om innsyn, retting og/eller sletting kan påklages til Datatilsynet.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler fra Google Analytics for å loggføre bruken av våre nettsider. Formålet med dette er å føre statistikk og skape grunnlag for å forbedre nettsidene.

Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil kunne medføre at du ikke får tilgang til våre produkter og tjenester.

Sist oppdatert 11. Desember 2021

Scroll to Top